Guide til dig der underviser i faget tysk

Hos Forlaget Vektor har vi et bredt udvalg af hæfter, spil og plakater til tyskundervisningen i folkeskolen. Inden for vores tyske undervisningsmateriale har vi udgivet to forskellige serier. Den ene serie af udgivelser hedder Fang An og egner sig godt som suppleringsmateriale, hvor den anden serie hedder Deutsch Ist Mehr og kan bruges som et fuldgyldigt, sammenhængende materiale der ikke kræver grundbog eller arbejdsbog. Læs mere om de to forskellige tyskserier og deres egenskaber herunder.

Indholdsfortegnelse

Fang An serien

Vores serie Fang An er et supplerende materiale bestående af 5 hæfter dækkende fra 5. til 9. klasse. Her findes et hæfte til hvert klassetrin og dertilhørende spil der beskæftiger sig med de samme tematikker og emner som hæfterne. Serien er forfattet af Camilla Vium Andersen, der selv underviser i tysk i folkeskolen. Materialet tager derfor udgangspunkt i den aktive lærers oplevelser og konkrete problemstillinger i forbindelse med tyskundervisningen, hvilket eksempelvis har resulteret i at overskueligheden og fraværet af forstyrrelser i layoutet er vægtet højt! Materialet er derfor enkelt i sin opbygning og er baseret på, at eleverne skal kunne arbejde selvstændigt i hæfterne, da piktogrammer og de to karakterer Sabine og Bastian fortæller, hvad opgaverne går ud på.

Læs mere i dybden om de enkelte hæfter herunder:

Tysk undervsningsmateriale

Fang An 1
Det første hæfte i serien henvender sig til dig der underviser elever i 5. klasse, som er i gang med deres første år med tyskundervisning. Hæftet er opdelt i 13 forskellige emner, som eksempelvis Die Farben, Die Familie eller Am Tisch. Ordforrådet tager udgangspunkt i let genkendelige ord samt de mest almindelige tyske ord.

I denne bog lægges mindre vægt på det grammatiske indhold. Fokus ligger på elevens arbejde med ordene og opbygningen af faste vendinger, hvori det er vigtigt, at eleverne bevarer motivationen for arbejdet med det tyske sprog. Enkelte grammatiske regler introduceres løbende i grønne infobokse.

Hæftet tager udgangspunkt i læseplanen for tysk og fokuserer på emner taget fra elevernes nære miljø og hverdag. Vi ønsker at materialet skal være meget overskueligt og lettilgængelige for eleverne. Derfor er der brugt enkle grafiske hjælpemidler, layoutet er overskueligt og siderne er ikke overfyldte. Hver side indledes med et piktogram, der viser, hvilken type opgave, der skal arbejdes med på siden.

Tysk undervisningsmateriale

Fang An 2
Hæftet her er det andet i serien, og henvender sig til tyskundervisningen i 6. klasse. Opbygningen er meget lig den der kendes fra det foregående hæfte, så genkendeligheden bevares. Fang An 2 er opdelt i 11 emner, som eksempelvis Zu haben, Bundesländer in Deutschland og Verben in Präsens.

Eleverne kommer i dette hæfte til at arbejde med ordene på en række forskellige måder. Inden for hvert emne trænes ordene, inden de kombineres med faste vendinger, som træner elevens begyndende sætningsopbygning. Efter arbejdet med et par emner følger to siders opsamling, der repeterer ordforrådet. I denne bog arbejdes der grammatisk med bøjningen af verberne ”haben” og ”sein” i nutid.

Eleverne møder derudover 10 af de mest anvendte regelmæssige verber. Yderligere introduceres løbende mindre grammatiske regler i grønne infobokse. Fokus ligger på elevens arbejde med ordene og opbygningen af faste vendinger, hvori det er vigtigt, at eleverne bevarer motivationen for arbejdet med det tyske sprog.

Tysk undervisningsmateriale

Fang An 3
Det tredje hæfte i serien er henvendt det 7. klassetrin og er som de tidligere udgivelser også inddelt i overskuelige emner, der jvf. læseplanen for tysk fokuserer på emner taget fra elevernes nære miljø og hverdag.

Det er bl.a. emner som Die Transportmittel og Die Berufe der arbejdes i. I det tredje år med Der arbejdes grammatisk med bøjningen af centrale verber i nutid og der introduceres løbende udtryk og grammatiske regler.

Fang an 4

Fang An 4
Fang An 4 er tyskhæftet målrettet undervisningen i 8. klasse. Materialet her fortsætter stilen fra de tidligere Fang an hæfter med fokus på overskuelighed. Eleverne kommer til at arbejde med ordforråd i chunks inden for centrale emner som eksempelvis ferie, fodbold, Berlin og kendte personligheder fra de tysktalende lande.

Arbejdet med ordforrådet blandes med grammatiske øvelser inden for bl.a. verber i nutid og førnutid, modalverber og sætningsanalyse. Opgaverne introduceres af en kort tekst samt et piktogram, der symboliserer opgavetypen.

Tysk til 9. klasse

Fang An 5
Det sidste hæfte i serien er henvendt til 9. klasse og arbejder hen mod den afsluttende eksamen i tysk.
Jævnfør læseplanen for tysk fokuserer indholdet på situationer og nære emner, men der lægges også op til, at eleven skal producere tekster af forskellig længde.

Der bliver i hæftet arbejdet en del med grammatik, som eksempelvis modalverber, og der findes bagerst i hæftet et opslagsværk til bøjning af verber, præpositioner, substantiver og adjektiver. Her findes skemaer der lader eleven slå bøjningen op, samt eksempler og forklaringer.

Der bliver løbende inddraget elementer og opgavetyper, der minder om dem, eleverne møder i den skriftlige prøve.

Deutsch Ist Mehr serien

Vores anden serie til tysk i grundskolen hedder “Deutsch ist Mehr”. Denne serie er blevet til på baggrund af et ønske om en opkvalificering af tyskundervisningen og adskiller sig fra Fang An ved at være et fuldt system, og altså ikke et suppleringsmateriale. Serien er forfattet af 2 tyskfødte danske folkeskolelærere der har udviklet et sammenhængende materiale som ikke kræver anden grundbog eller arbejdsbog end det der findes i systemet her.

Systemet er udviklet på baggrund af flere tilbagemelding fra lærere, som ser en fordel i at kunne udskifte ældre lærerbogssystemer med et helt nyt og samtidsopdateret system, uden at skulle investere større beløb i nye grund- og arbejdsbøger. Hele Deutsch ist Mehr-materialet, som består af 2 hæfter pr. årgang, kan erhverves for 50,- pr. sæt. Dermed en pris på 50,- pr. elev pr. årgang.

Hvis man ønsker det, kan man få adgang til forfatternes egne erfaringer med materialet, ved at tilkøbe de 2 lærervejledninger. Vejledningerne gennemgår elevhæfternes opslag side for side, foreslår aktiviteter på klassen, ligesom der er QR-koder med links til musik og film for på bedste mulig måde at facilitere en varieret undervisning i tråd med læringsmålene på området.

Læs mere om hæfterne og deres indhold herunder:

(Serien er stadig under udvikling, og de resterende hæfter i serien udgives løbende)

Deutsch Ist Mehr

Deutsch Ist Mehr 1A + 1B
Deutsch ist Mehr 1a og 1b bruges normalt samlet. Materialet henvender sig til elever i 5. klasse, som skal i gang med 1. år af tyskundervisningen. Materialet dækker, i tråd med gældende mål for området, hele 5. klasse, og bruger man Deutsch ist Mehr i sin undervisning, er der ingen grund til at supplere med andre materialer. Deutsch ist Mehr 1a og 1b er således en grundbog og elevbog/arbejdsbog samlet i 2 engangshæfter af 48 sider.

Tyskland er et stort og multikulturelt land, og med dette afsæt, søger de 2 forfattere Susanna Hansen og Corinna Breitzke at udbrede kendskabet og forståelsen til ikke blot tysk, men også den mangfoldighed af traditioner, kultur, mad og skikke, som dette store land rummer.
Materialet er bygget op omkring konkrete dagligdags emneområder, hvor ordforrådsindlæringen og kulturformidling går hånd i hånd. Sproget læres ved at lytte og gentage, ved at anvende det lærte i praktiske øvelser og i dialog og ved at høre sproget anvendt i tekster, film og sang. Derfor indeholder materialet også QR-koder med links til film og musik, så eleven får mulighed for at høre det autentiske sprog anvendt.

Lærervejledninger:
Ønsker man at spare forberedelsestid, er der også hjælpe at hente: Hæfterne suppleres af 2 lærervejledninger som, opslag for opslag, instruerer om anvendelsen, foreslår aktiviteter på klassen, og indeholder QR-koder med links til quizzlets, powerpoints og relevante videoer med musik og film. Lærervejledningen sikre en varieret undervisning i tråd med de gældende mål for området og indeholder desuden en facitliste. Der er mange timers forberedelse at spare.

Tysk hæfte 6. klasse

Deutsch Ist Mehr 2A + 2B
Deutsch ist Mehr 2a og 2b henvender sig til elever i 6. klasse, som skal i gang med deres 2. år af tyskundervisningen. Materialet dækker, i tråd med gældende mål for området, hele 6. klasse, og bruger man Deutsch ist Mehr i sin undervisning, er der ingen grund til at supplere med andre materialer. Deutsch Ist Mehr 2A og 2B er (som man kender det fra de andre udgivelser i serien) således en grundbog og elevbog/arbejdsbog samlet i 2 engangshæfter af 48 sider.

Deutsch ist Mehr 2A starter passende med traditionen om 1. skoledag og skolehverdagen generelt. Den første basale grammatik flettes ind gennem leg og såvel mundtlige som skriftlige øvelser. Årstider, dagstider, klokken og vejret forklares og danner rammen om emnet fødselsdage. Eleverne stifter bekendtskab med tyske fødselsdagssange og skik og brug omkring fejringen. Efter hvert emne repeteres det lærte ved hjælp af små øvelser.

Andre store emner handler om tøj, påklædning og indkøb. Eleverne tager med på shoppingture, og øvelser inviterer til bevægelsesaktiviteter som eksempelvis hentediktater. Hæftet slutter med juletraditioner, heriblandt Nikolaus, et besøg på et tysk julemarkedet og selve juleaften. Både klassiske og mere moderne tyske julesange præsenteres og understøttes af et rigtholdigt billedmateriale.

Deutsch ist Mehr 2B fortsætter arbejdet med grammatik, ordforråd og Landeskunde und Kultur. Hæftet begynder med fejring af nytår samt traditioner og skikke som ofte ses i forbindelse med vintersæsonen. Der arbejdes med verber, adjektiver og akkusativ ved hjælpe af mundtlige og skriftlige øvelser. I kapitlet Meine Freizeit, og Famile Becker får eleverne indblik i deres jævnaldrendes liv i Tyskland, både i fritiden og livet i familien forskellige steder i Tyskland og under forskellige boligformer.

Andre store emner handler om livet i Tyskland generelt, tyske bilmærker og morgenmåltider.

Hæftet slutter med slutter med en båndegårdsferie i Bayern sammen med børnene Anne og Daniel.Spil til tyskundervisningen

Ud over vores hæfter til tyskyndervisningen har vi også udgivet en lang række af undervisningsspil til tysk . Du finder her både tysk spil der henvender sig til den første tyskundervisning i 5. klasse og op til niveauet til eksamen i 9. klasse. Brugen af spil i tyskundervisningen kan blandt andet bruges til at differentiere eller afveksle den normale undervisning, eller hvis der lige er 10 minutter tilbage af timen. Se alle vores spil til tysk lige her, eller læs mere i dybden om nogle udvalgte udgivelser herunder.

Quartett til Fang An 1-2-3-4
Quartett er den tyske betegnelse for den type spil vi på dansk kalder fisk. Reglerne i spillene her er derfor de samme som man kender fra fisk – det gælder om at samle stik, som består af fire kort med forskellige ord inden for samme emne, eksempelvis ‘Tiere’.

Det smarte ved netop Quartett spillene er, at de er lavet til at supplere og understøtte hæfterne i serien. Det vil sige, de emner og ord der arbejdes med i hæfterne, er de tilsvarende samme emner og ord der spilles med i spillet. Det giver muligheden for at arbejde med ordene på en anden måde, og er oplagt til at få de elever der måske er en smule mere tilbageholdende med at bruge sproget, til rent faktisk at få sagt ordene højt. Der er lavet et Quartett-spil der understøtter hver enkelt hæfte i serien fra Fang An 1 op til Fang An 4. En serie af spil der understøtter hæfte materialet på en sjov og anderledes måde, perfekt når man kun har 10 minutter tilbage af timen.

Spil til tyskundervisningen

Quartett til Fang An 1-2-3-4
Quartett er den tyske betegnelse for den type spil vi på dansk kalder fisk. Reglerne i spillene her er derfor de samme som man kender fra fisk – det gælder om at samle stik, som består af fire kort med forskellige ord inden for samme emne, eksempelvis ‘Tiere’.

Det smarte ved netop Quartett spillene er, at de er lavet til at supplere og understøtte hæfterne i serien. Det vil sige, de emner og ord der arbejdes med i hæfterne, er de tilsvarende samme emner og ord der spilles med i spillet. Det giver muligheden for at arbejde med ordene på en anden måde, og er oplagt til at få de elever der måske er en smule mere tilbageholdende med at bruge sproget, til rent faktisk at få sagt ordene højt. Der er lavet et Quartett-spil der understøtter hver enkelt hæfte i serien fra Fang An 1 op til Fang An 4. En serie af spil der understøtter hæfte materialet på en sjov og anderledes måde, perfekt når man kun har 10 minutter tilbage af timen.

Tysk undervisningsspil

Was sagst du?
Spillet formål er at træne samtale og ordforråd. Spillet består af 28 kort, der hver især er opdelt i 6 kategorier. Spillerne slår med en terning (medfølger ikke) og terningens øjne afgører hvilken udfordring spilleren skal have. Alternativ kan der spilles quiz og byt med hele klassen.

Kortenes kategorier er:
1. Beantworte eine Frage (Besvar et spørgsmål)
2. Beschreibe ein Tier – die anderen müssen raten (Beskriv et dyr)
3. Was passt nicht hinein? (Hvad passer ikke ind)
4. Das Gegenteil sagen (Sig modsætningen)
5. Beende den Satz (Gør sætningen færdig)
6. Das Verb beugen (Bøj verbet)

Deltagerne skiftes til at slå med en terning. Øjnene på terningen afgør, hvilken udfordring den spiller, der har slået, skal have. Antal øjne på terningen = nummer på udfordring på kortet. En anden spiller læser op fra kort. Der kan eventuelt være en fast oplæser. Klarer spilleren, der har tur, udfordringen, gives ét point. Man kan spille på tid og tælle point. Den spiller, der har flest, har vundet. Eller man kan spille til den første spiller har f.eks. 10 point og dermed vundet.

Facitlister til tysk

Der findes facitlister til alle udgivelserne til tyskundervisningen. Facitlisterne tilgås under de enkelte produkter og kan downloades som en PDF. PDF’en kræver en gode for at åbne, og denne kode findes på ordrebekræftelsen der modtages efter bestilling. Skulle man have forlagt ordrebekræftelsen er man meget velkommen til at skrive eller ringe til os, så får man den oplyst her.

Underviser du også i andre fag?

Underviser du også i andre fag end tysk? Så har vi samlet en række guides og gennemgange af vores materiale til både dansk, engelsk og matematik i vores guideoversigt.
Se alle vores guides her

Afprøvede materialer!
Skabt af lærere, afprøvet i klasseværelset
Brug for hjælp?
Skriv på info@forlagetvektor.dk eller ring +45 40 152 240
Personlig betjening!
De personer der tager telefonerne pakker også materialet - vi kender din ordre
Updating…
  • Ingen varer i kurven.