Guide til dig der underviser i faget matematik

Til faget matematik har vi undervisningsmateriale bestående af både hæfter, spil, plakater og meget andet. Fælles for det hele er, at det er udviklet af lærere i folkeskolen, der har haft et behov for netop denne type materiale. Vores læringsmateriale til matematik, består bl.a. af en fortløbende serie, der hedder “Sjov med matematik”. Serien starter allerede fra 0. klasse, med den allerførste matematik og løber helt op i udskolingen.

Ud over vores Sjov med matematik serie, findes også en lang række af hæfter med fokus på et bestemt emne. Her findes eksempelvis “De fantastiske funktionsdyr”, der er et kursus i lineære funktioner og grafer til udskolingen eller “Min matematik” serien, der dækker over “Madmatik”, “Fodbold matematik” og “De vildeste dyr i matematikken”. Serien her arbejder ud fra de samme faglige mål, men er bygget op over forskellige interessefelter. Derved kan nogle elever i klassen sidde med Madmatik og andre med Fodboldmatematik, og stadig komme igennem de samme emner og faglige mål.

Ud over hæfterne findes der også en lang række af matematik kortspil. Spillene dækker over alt fra vendespil til strategispil. Blandt andet findes “Talmatch”, der træner omregning af brøker på en sjov og anderledes måde, eller noget helt simpelt som et vendespil som “Tæl og tal”, hvor et tal skal matche antallet af ting på et tilsvarende billede.

Indholdsfortegnelse

Sjov med matematik serien

Sjov med matematik

Sjov med matematik 0A+0B
Serien sjov med matematik starter med hæfterne Sjov med matematik 0A og Sjov med matematik 0B og er en serie læringshæfter med mange selv-rettende opgaver. Hæfterne her henvender sig til matematikundervisningen i 0. klasse, og stiler efter at introducere simple regneopgaver indenfor addition og subtraktion, så eleverne er bedre forberedte til matematikundervisningen i 1. klasse.

Tallene 0 – 20 indgår i opgaverne, så værdi og navn indlæres.
I hæfterne indgår også opgaver, hvor eleverne øves i at skrive tallene, så de fremtræder letlæselige. Opgaverne i hæftet har en gradvis øget progression fra simple tælleopgaver, til lidt mere krævende additions- og subtraktionsopgaver.

Hæfterne afsluttes med et selv-evalueringskema, der kan bruges som et værktøj til, at eleven reflekterer over sin egen kunnen og give udtryk for dette.

Matematik hæfte til 1. klasse

Sjov med matematik 1A+1B
Sjov med matematik 1A og Sjov med matematik 1B henvender sig til matematik undervisningen i 1. klasse. Tallene 0-100 indgår i opgaverne, så værdi og navn indlæres, og hvor en forståelse af 10’ere og 1’ere gradvis opbygges.

I opgaverne er der en gradvis øget progression fra simple tælle-opgaver til lidt mere krævende additions- og subtraktionsopgaver. Tallene præsenteres på varierede måder – herunder begrebet ”gode venner” og enkle diagrammer. Mange af opgaverne er selvrettende, hvor facit er placeret i tilfældig orden i en boks ved siden af opgaverne.

Hæfterne afsluttes med et selv-evalueringskema der kan bruges som et værktøj til, at eleven reflekterer over sin egen kunnen og give udtryk for dette. Herved har eleven og læreren et fælles udgangspunkt for, at kunne diskutere dette under en elevsamtale og i fællesskab beslutte, hvilke tiltag, der skal iværksættes. Skemaet kan endvidere bruges ved forældresamtaler, som udgangspunkt for elevens status og udvikling.
Evalueringen kan foregå flere gange i løbet af skoleåret og derved vise den progression eleven har opnået.
De gentagne evalueringer tydeliggør den reelle udvikling – også overfor den elev, som har svært ved selv at føle faglig udvikling.

Matematik til 2. klasse

Sjov med matematik 2A+2B
Sjov med matematik 2A og Sjov med matematik 2B er målrettet undervisningen i 2. klasse. I hæfterne her vil tallene 0 – 1000 indgå i opgaverne. Forståelse af spejling af figurer i akser, samt forståelse og gengivelse af enkle mønstre, trænes gennem simple opgaver. Begreberne kilo, gram, meter, centimeter, liter og centiliter præsenteres og trænes i 2B, ligesom decimaltal, uden 10’er-overgang i selve decimalen også behandles her. Begreberne ligheder og uligheder trænes, og desuden kan nævnes: Genkendelse og gengivelse af klokkeslæt og beregning af tidsdifferencer.

I opgaverne er der en gradvis øget progression fra simple additions- og subtraktionsopgaver til mere krævende opgaver. Opgaverne præsenteres på varierede måder – herunder i enkle diagrammer, og opgaver hvor tallene er placeret under hinanden.
Decimaltal præsenteres og trænes i 2B, men uden 10’er-overgang i selve decimalen.

Mange af opgaverne er selvrettende, hvor facit er placeret i tilfældig orden i en boks ved siden af opgaverne.

Ligesom i tidligere hæfter findes der bagerst i materialet et selv-evalueringsskema som eleven kan bruge til at reflektere over egen udvikling mm.

Sjov med matematik 3. klasse

Sjov med matematik 3A+3B
Sjov med matematik 3A og Sjov med matematik 3B fortsætter hvor 2A og 2B slap, så tallene 0 – 100.000 nu indgår i opgaverne. Hæfterne er henvendt matematikundervisningen i 3. klasse. Progressionen er gradvist øget fra simple multiplikation- og divisionsopgaver til mere krævende opgaver, som præsenteres på varierede måder. Desuden arbejdes der også med anvendelse og intuitiv forståelse af afstande, vægt og volumen, samt koordinatsystemer, vinkler og geometriske figurer. Regneark introduceres lige så stille og der arbejdes med simple opgaver med overførsel og behandling af data samt præsentation af disse i diagrammer.

I hæfterne er der også supplerende opgaver med ”tal-puslerier”, ligevægt, talfølger, andre taltegn (fx romerske), negative tal samt inddragelse af matematiske problemstillinger fra hverdagen.

Hæfterne afsluttes med et selv-evalueringskema, der kan bruges som et værktøj til, at eleven reflekterer over sin egen kunnen og give udtryk for dette.

Matematik 4. klasse

Sjov med matematik 4A+4B
”Sjov med matematik” 4A og 4B retter sig imod elever på mellemtrinnet, mere specifikt undervisningen på et 4. klasses niveau.

4A indeholder multiplikation (et- til firecifrede tal med et-cifrede tal og med simple flercifrede tal). Divison af to-cifrede tal med et-cifrede tal, med rest og med 10 og 100. Brøker og tallinjen, brøker og geometriske figurer samt genkendelse af brøker som dele af en helhed. Areal og omkreds af forskellige plane figurer (trekanter, rektangler og parallelogrammer, addition og subtraktion). Brug af arealer i dagligdags problemer, i regneark, og i plantegninger. Forståelse af ligninger (ligevægt omkring lighedstegnet), Simple ligninger med én ubekendt (addition og subtraktion), i dagligdags problemer, og ligninger med én ubekendt (multiplikation).

4B indeholder: Forståelse af sammenhæng mellem simple brøker og decimaltal, simpel multiplikation af decimaltal med hele tal og med simple decimaltal samt decimaltal fra hverdagen. Sammensætte og splitte brøker i hele, 10’-dele, 100’-dele og 1.000’-dele og deres sammenhæng med decimaltal. Brug og aflæsning af koordinatsystemer. simple sammenhænge mellem punkter på en ret linje i et koordinatsystem, forståelse af de fire kvadranter i koordinatsystemet. Måling af vinkler i forskellige geometriske figurer, vinkler i dagligdagen, sum-vinkler, komplementær- og nabo-vinkler. Fremstille trekanter ud fra 3 kendte størrelser (vinkler/sidelængder). Brug af simpel statistik på data (gruppering, maksimum og minimum) og præsentation af dette i simple diagrammer og skemaer. De fire regningsarter – hver for sig og i kombination.

Hæfterne afsluttes med et selv-evalueringskema, der kan bruges som et værktøj til, at eleven reflekterer over sin egen kunnen og give udtryk for dette.

Matematik 5. klasse

Sjov med matematik 5A+5B
”Sjov med matematik” 5A og 5B retter sig imod elever på mellemtrinnet og i specialundervisningen på alle klassetrin.

5A indeholder multiplikation med negative tal. Regning med brøker og brøker, samt med heltal og decimaltal og procent. Procent og geometriske figurer. Tegning og areal af polygoner. Radius, diameter, omkreds og areal af cirkler. Rumfang af kasser og cylindre samt beregning af rumfang i regneark.

5B indeholder: Division med negative tal og med parenteser. Formler og regneark, og i koordinatsystemer. Ligninger med én ubekendt, med brøker, med kommatal og procenter. Beregning af arealer (kvadrater, rektangler, trekanter, parallelogrammer, trapezer). Diameter, omkreds og areal i cirkler. Figurer i målestoksforhold, afkode afstande på kort med forskellige målestoksforhold. Isometrisk tegning, aflæsning af dimensioner på isometriske tegninger af geometriske tegninger (længde, bredde og højde)

Hæfterne afsluttes med et selv-evalueringskema, der kan bruges som et værktøj til, at eleven reflekterer over sin egen kunnen og give udtryk for dette.

Matematik 6. klasse

Sjov med matematik 6A+6B
6A indeholder: Repetition af 5B. Sammenhængen mellem brøker, procent og decimaltal. Brøker og decimaltal og regning med disse. Mønstre, tessellationer og flytninger, herunder spejlinger, parallelforskydninger og drejesymmetrier. Brug af Geogebra. Bogen indeholder fortrykte kalke-ark som eleverne kan bruge til at løse opgaverne. Rummelige figurer herunder polyedre samt perspektivtegning.

6B indeholder: Repetition af 6A. Regning med forskellige typer af tal som potenstal, primtal, pallindromtal. Modsatte regningsarter og regning med bogstaver. Introduktion til ligninger og formler. Sandsynlighed og statistik herunder spørgeskemaundersøgelser. Sammenhænge, data og grafer samt proportionalitet. Brug af matematik til løsning af problemer i dagligdagen og matematiske modeller i virkeligheden.

Hæfterne afsluttes med et selv-evalueringskema, der kan bruges som et værktøj til, at eleven reflekterer over sin egen kunnen og give udtryk for dette.

Min matematik serien

MIN MATEMATIK-serie henvender sig til elever på mellemtrinnet og er en serie uden progression hæfterne imellem. Serien arbejder med alle de overordnede fælles mål, der er for matematik på mellemtrinet, herunder også alle kompetencerne – hvorfor det kan bruges som en form for brush-up eller til de elever der måske ikke fik det hele med.

Materialet består af 3 temahæfter, hvor tanken er at eleverne kan arbejde med de samme emner og kompetencer på tværs af hæfterne. Det vil sige, at eleverne i den samme klasse kan sidde med forskellige hæfter, men stadig komme igennem de samme faglige mål og emner. Man kan sige, at det er den samme matematik der arbejdes med, men med forskellig indpakning. Dette gøres for at ramme ned i nogle emneområder der vækker interessen, hos dem der måske har haft svært ved at finde gejsten ved matematikundervisningen. Derfor er der en oversigt bagerst, som du som lærer kan bruge til at planlægge opgaver og brugen af hæfterne. Eleverne kan altså samtale på tværs af emnerne ved hjælp af matematik, således at matematikken bliver brugt som et aktivt kommunikationsværktøj, der kan åbne nye veje og nye verdener.

Serien består af titlerne: Madmatik, Fodboldmatematik og De vildeste dyr i matematikken.

Matematik til folkeskolen

Madmatik
Madmatik-hæftet tager først og fremmest udgangspunkt i alle de overordnede fælles mål, der er for matematik på mellemtrinet, herunder også alle kompetencerne (se oversigten bagerst i hæftet), men der lægges også op til, at der arbejdes med kreativitet, spil og åbne opgaver.

Hensigten med hæftet er at skabe spændende tilgangsvinkler til matematik med udgangspunkt i et overordnet emne; mad!, der for det første er en naturlig del af elevernes dagligdag, men som også er udviklende og udfordrende i forhold det praktiske, kreative og ikke mindst det matematikfaglige.

Grundtanken er, at emnet mad kan åbne for en bedre forståelse af matematikkens egenskaber og metoder, imens at der også gives mulighed for at dygtiggøre sig i selve madlavningens kunst, gerne sammen med familien derhjemme, men også i skolen, hvis det er muligt. Hæftet Madmatik er også tænkt som en mulighed for at arbejde tværfagligt med f.eks. hjemkundskab og idræt.

Derudover er en af ideerne, at du som lærer kan give opskrifterne for som lektie, så man f.eks. kunne lave en chokoladekage som aflevering.

Matematik med fodbold fokus

Fodboldmatematik
Fodboldmatematik tager som de andre hæfter i serien først og fremmest udgangspunkt i alle de overordnede fælles mål, der er for matematik på mellemtrinet, herunder også alle kompetencerne (se oversigten bagerst i hæftet), men der lægges også op til, at der arbejdes med kreativitet, spil og åbne opgaver.

Hensigten med hæftet er at skabe spændende tilgangsvinkler til matematik med udgangspunkt i ét overordnet emne; fodbold! Fodbold er den mest populære sportsgren i Danmark, og den entusiasme, der er knyttet til sporten, vil være fantastisk at overføre til elevernes tilgang til matematik.

Nogle af opgaverne tager direkte udgangspunkt i fodbold og bruger faktiske oplysninger og tal, og andre opgaver har blot nogle af fodboldens elementer i sig. Konkurrenceelementet fra sport er også at finde i nogle af opgaverne, hvor eleverne har mulighed for at teste sig selv og hinanden.

Derudover lægger enkelte opgaver også op til bevægelse og leg, der igen opfordrer og udfordrer eleverne til at bruge matematik som et værktøj til at sammenligne, samtale og have samvær på en anderledes måde. God kamp

Matematik til skolen

De vildeste dyr i matematikken
Som de andre hæfter i serien tager hæftet her også udgangspunkt i alle de overordnede fælles mål, der er for matematik på mellemtrinet, herunder også alle kompetencerne (se oversigten bagerst i hæftet), men der lægges også op til, at der arbejdes med kreativitet, spil og åbne opgaver.

Dyr er fascinerende på mange måder: De kan være flotte, frygtindgydende, sjove og meget mere – men nogle gange er det faktisk tallene, der gør dyrene ekstra interessante – og det er lige præcis grundtanken bag dette hæfte: At dyrene og matematikken skal supplere hinanden og skabe en interesse hos eleven for at undersøge, arbejde og lære nyt; om dyrene, men også om matematikken.

Matematikken bruges i hæftet både som et værktøj til at undersøge, finde svar og også som et middel til at skabe, til at være kreativ og til at reflektere og sætte det lærte i perspektiv.

For én ting er at læse, at en blåhval vejer 200 tons, en anden ting er at forstå, hvor meget 200 tons egentlig er, og det er her, matematikken kan skabe fascination, motivation og måske endda nye måder at se dyrene på, selvom man måske aldrig før set en blåhval i virkeligheden.

Dyr er fascinerende, og det er blandt andet takket være matematik. Derfor kan matematik for nogle elever også blive fascinerende, takket være dyrene.

Enkeltstående udgivelser

Forruden vores fortløbende serie “Sjov med matematik” og “Min matematik” serien findes der også en række udgivelser der arbejder med mere specifikke emneområder.

Matematik opgaver

Regn med de gode venner 1
Regn med de gode venner 1 indeholder forskellige opgaver og og øvelser, der træner indlæringen af de talpar der giver 10. Hæftet er særdeles velegnet til undervisningen i både indskoling og specialundervisning på alle klassetrin.

“De gode venner” er nyttige at kunne genkende og bruge automatisk i alle former for regne- og matermatikopgaver, hvor der indgår addition og subtraktion. Såvel hovedregning som skriftlige opgaver med både små og store tal bliver meget lettere at overskue, når man lynhurtigt genkender “de gode tal-venne-par” og kan anvende dem effektivt i sin udregninger.

Hæftet er generelt bygget enkelt og overskueligt op. Det sker ud fra ideen om, at der skal være så få forstyrrende elementer som muligt.

Matematik opgaver

Regn med de gode venner 2
”Regn med de gode venner 2” er en fortsættelse af ”Regn med de gode venner 1” og er særdeles velegnet til indskoling og specialundervisning på alle klassetrin.

Hæftet indeholder tekstopgaver, hvor den opstillede algoritme til udregningerne bygger på anvendelsen af huskereglen om ”De gode venner”.

Jo bedre man kender “De gode venne-par” jo hurtigere kan man regne opgaverne og efterhånden anvende fremgangsmåden som hovedregning i dagligdags situationer, f.eks. ved indkøb i kantinen eller som kassebestyrer ved forskellige arrangementer og i mange mange andre sammenhænge.

I afsnit 1 skal man regne ud, hvor mange penge man får tilbage på en hundredekrone-seddel ved køb af forskellige varer. Her præsenteres algoritmen, hvor man først tæller op til nærmeste tier, og skriver differencen ned. Hvis man kender “De gode venner”, er det ingen sag, og man behøver ikke bruge fingrene for at finde resultatet. Dernæst tæller man op til ethundrede og skriver differencen ned. Her har man ligeledes god gavn af at kunne “De gode venner”. Til slut adderes de to differencer, og resultatet er fundet.

I afsnit 2 er en lille introduktion til at regne med halve kroner. Dernæst er opgaverne bygget op på samme måde, som i afsnit 1, – blot tæller man nu først op til nærmeste hele krone, dernæst til nærmeste tier og til slut til det beløb, man skal have tilbage på (her altid hele tier-tal).

Afsnit 3 indeholder blandede opgaver med 50 øres-decimaltalspriser og hele beløb, hvor der skal tælles op til forskellige betalingsbeløb, dog højest 100. Der er en, to eller tre optællinger i opgaverne – det forudsættes, at eleverne er bekendt med at addere tre tal med korrekt opstilling – tiere, enere og decimaler under hinanden.

Teksterne i opgaverne har en sværhedsgrad, som ligger fra lix 12 til lix 28. Grunden til den brede sværhedsgrad er, at der er fokuseret på at lave emnerne i opgaverne vedkommende. Eleverne kan ofte læse lange svære ord, når blot de kender emnet og har hjælp fra billeder. Derfor er illustrationerne ment som motivation og hjælp til forståelse af opgaverne.

Matematik undervisning

Finde den rigtige plads
“Find den rigtige plads” er særdeles velegnet til dig der underviser i indskolingen eller i specialundervisningen på alle klassetrin.

Hæftet indeholder 4 afsnit med matematikopgaver, som visualiserer tallenes positionssystem, så eleverne opbygger en forståelse af ciffer-positionernes betydning for tallenes værdi. Eleven får samtidig en konkret indførelse i menteprincippet ved addition i de opgaver, hvor der skal veksles for at finde det rigtige ciffer.

AFSNIT 1 indeholder opgaver, hvor der skal indtegnes røde afmærkninger om det korrekte antal mønter og sedler i de positionsrammer, som svarer til værdien af tallet i talfeltet.

AFSNIT 2 består af opgaver, hvor antallet af mønter og sedler indenfor de røde afmærkninger i positionsrammerne skal skrives i talfeltet. Her er antallet af mønter, der er afmærket med rødt i hver ramme, under ti.

AFSNIT 3 består af opgaver, hvor antallet af mønter og sedler indenfor de røde afmærkninger i positionsrammerne skal skrives i talfeltet. Her er antallet af mønter, der er afmærket med rødt i hver ramme, over ti, og det er derfor nødvendigt at veksle, inden man skriver tallets cifre ind i talfeltet.

AFSNIT 4 indeholder blandede opgaver fra de tre øvrige afsnit.

Lær funktioner

De fantastiske funktionsdyr
“De fantastiske funktionsdyr” er et hæfte der henvender sig til dig der underviser i matematik i udskolingen. Skal der arbejdes fokuseret og aktivt med funktioner, sammenhænge og faglig læsning, er dette hæfte perfekt til formålet.

Idéen med funktionsdyret er at skabe en fortælling, der sætter billeder på funktionsbegrebet, så det skaber referencepunkter til senere læring. Funktioner og sammenhænge stiller krav til kreativitet, intuition og matematisk forståelse. Derfor gør hæftet brug af analogier, spil og øvelser, som vil introducere, træne og skabe et solidt fundament indenfor netop disse ting. Hæftet tager naturligvis udgangspunkt i fælles mål i arbejdet med lineære funktioner og giver derudover mulighed for at arbejde aktivt med de matematiske kompetencer.

Hæftet er desuden bygget op som et eventyr, og der løses igennem hæftet opgaver (i form af funktioner mm.), der til sidst hjælper med at løse den store gåde og afslutte eventyret.

Matematikspil til undervisningen

Ud over vores matematik hæfter har vi også udgivet en lang række af matematik kortspil. Spillene dækker over alt fra enkle vendespil til mere krævende strategispil. Du finder altså her både matematik spil til et indskolingsniveau og helt op til udskolingen. Brugen af spil i matematikundervisningen kan blandt andet bruges til at differentiere eller afveksle den normale undervisning, eller hvis der lige er 10 minutter tilbage af timen. Se alle vores spil lige her, eller læs mere i dybden om nogle udvalgte udgivelser herunder.

Lær omregning af brøker

Talmatch
Kan man virkelig spille Uno med brøker, decimaltal, diagram og procent?
Ja, det kan man – Spillet Talmatch er bygget op over klassikeren Uno, komplet med specialkort og det hele.

Spillets overordnede læringsmål er, at eleverne træner og automatiserer sammenhængen mellem brøker, decimaltal, diagram og procent. Det gælder om for hver spiller at slippe af med sine kort. Den deltager der først lægger sit sidste kort er Match! vinder.Som man kender det fra Uno, kan kort lægges til bunken, hvis det har samme værdi eller farve som det øverste kort i spillebunken. Hvis en spiller ikke kan lægge et kort, trækkes et fra bunken med bagsiden op. Det er muligt at benytte sig af specialkort som “TA’ 3 kort” eller “Vælg farve”, hvilket bidrager til et rigtig sjovt og organisk spil som eleverne syntes godt om!

Kortspil med regnearter

Krig med regnearter og brøker
I spillet dyster eleverne mod hinanden i en talkrig, baseret på reglerne man kender fra det klassiske kortspil “krig”, hvor den med den største værdi vinder. Spillet er velegnet til elever i indskolingen og på mellemtrinnet, og træner forskellige typer af regnestykker på en sjov og anderledes måde. Da der både kan dystes i addition, subtraktion, multiplikation og brøker giver det god mulighed for at differentiere undervisningen.

Spillet består af 50 kort i almindelig kortspilsstørrelse med tallene fra 0-9, samt brikker med regnearterne addition, subtraktion, multiplikation og brikker med brøkstreg hvor tæller og nævner fremgår. Først vælges en regneart eller en brøkstreg. Herefter trækker eleverne, efter tur, enten 2, 3 eller 4 kort.

Resultaterne af regnestykkerne eller brøkernes størrelse bestemmer, om de vinder eller taber. Får eleverne samme resultat, er der krig. Eleverne trækker endnu et sæt kort, og resultatet af de nye regnestykker bestemmer hvem der vinder hele puljen af kort.

Matematikspil med 10'er vennerne

Sorteper med 10’er-venner
Kortspillet her er en anderledes og aktiv måde at lære 10’er vennerne kende på. Spillet er henvendt matematikundervisningen i indskolingen.

Spillet består af 40 kort med tallene fra 1-9 samt et kort med Sorteper. Et stik består af to kort der til sammen giver 10 – altså to 10’er venner. Eksempelvis vil kortet 7 danne stik med kortet 3.

I vejledningen til spillet finder man 3 forskellige forslag til spil bl.a. en version af Sorteper, hvor der spilles med åbne kort, så eleverne får en dialog om stikkene med 10’er-venner og en lærer, pædagog, forældre kan spille med.

Brøker og decimaltal

Brøker og decimaltal
Spillet her arbejder med forholdet mellem brøker og decimaltal. Spillet er tiltænkt matematikundervisningen på mellemtrinnet og udskolingen. Halvdelen af kortene er illustreret med en brøk og den anden halvdel med tilsvarende decimaltal. Kortene med decimaltal indeholder desuden også diagrammer der er med til at give en visuel forståelse. Kortene kan derfor bruges til alt fra vendespil, hvor man skal finde matchende brøker og decimaltal, til addition med brøker eller måske krig? Mulighederne er mange og er beskrevet i vejledningen til spillet.

I dette kortspil er brøkerne og decimaltallene i par, så der kan arbejdes med begge dele. Decimaltallene er også med til at beskrive størrelsesforholdene imellem brøkerne, og rummer derfor mange muligheder for undersøgende matematik.

Facitlister til matematik

Der findes facitlister til alt materialet udgivet til matematikundervisningen. Facitlisterne tilgås under de enkelte matematik produkter og kan downloades som en PDF. PDF’en kræver en gode for at åbne, og denne kode findes på ordrebekræftelsen der modtages efter bestilling. Skulle man have forlagt ordrebekræftelsen er man meget velkommen til at skrive eller ringe til os, så får man den oplyst her.

Underviser du også i andre fag?

Underviser du også i andre fag end matematik? Så har vi samlet en række guides og gennemgange af vores materiale til både dansk, tysk og matematik i vores guideoversigt.
Se alle vores guides her

Afprøvede materialer!
Skabt af lærere, afprøvet i klasseværelset
Brug for hjælp?
Skriv på info@forlagetvektor.dk eller ring +45 40 152 240
Personlig betjening!
De personer der tager telefonerne pakker også materialet - vi kender din ordre
Updating…
  • Ingen varer i kurven.